🌷 Pojď proměnit svůj vztek v lásku a vášeň! Ještě do 9.4. stihneš naskočit do online kurzu Jarní rozkvět ženskosti! Klikni TADY 🌷

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky
 1. Úvodní ustanovení
  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen “Podmínky”) platí pro offline i online prodej produktů a služeb prodávajícího, kterým je obchodní společnost Tamara Melissa – Cesta Ženy sro., se sídlem v Polepech 63, 280 00 okr. Kolín, IČ: 056 42 027 , společnost zapsaná 19. prosince 2016 v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 268150, zastoupené jednatelkou Mgr. Tamarou Melissou (dale jen “Prodávající”), tedy obchodů uzavřených s kupujícím prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, např. skrze rozhraní webových stránek https://tamaramelissa.cz  Prodávající.
  1. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího a jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi těmito stranami prostřednictvím prostředků komunikace na dálku.
  1. Je-li smluvní stranou spotřebitel (jiná osoba, než podnikatel činící objednávku v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami ustanoveními občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákona č. 634/1992 Sb.).
  1. Tyto obchodní podmínky jsou veřejně přístupné na webových stránkách prodávající https://tamaramelissa.cz.
  1. Předmětem kupní smlouvy je nákup a prodej internetových vzdělávacích online i offline programů (seminářů, rituálů, videorituálů, meditací, písní, obrazů Cesta Ženy jako celku nebo jednotlivých rituálů či meditací vedených prostřednictvím elektronických médií či osobně nebo fyzických produktů (zboží).
 2. Ochrana zdraví Kupujícího
  1. Osobou zodpovědnou za veškeré techniky a cvičení prezentované v programech Cesta Ženy je Prodávající, případně její subdodavatelé, kteří poskytli prodávané zboží či obsah.
  1. Programy Cesta Ženy, jejich části i fyzické zboží jsou určeny k využití a použití psychicky a fyzicky zdravým jedincům a nenahrazují lékařskou péči.
  1. Prodávající u jednotlivých programů či jejich dílčích lekcí doporučuje vhodné techniky pro zdravé jedince a těhotné či kojící ženy. Použití těchto technik není pro Kupujícího v žádném případě povinné, v takovém případě však Prodávající nezodpovídá za efekt programu pro Kupujícího. Fyzické zboží se Kupující zavazuje používat pouze určeným způsobem.
  1. Kupující je povinen konzultovat navržené postupy a techniky s lékařem odpovídající odbornosti, který je seznámen s aktuálním zdravotním stavem Kupujícího a řídit se jeho pokyny, má-li jakoukoli pochybnost o jejich vhodnosti pro svůj aktuální zdravotní stav.
  1. Prodávající nenese žádnou zodpovědnost za případná zranění, úrazy či jakákoli jiná fyzická či psychická poškození a újmy Kupujícího, které by mohly vzniknout nesprávným používáním doporučených technik programu Cesta Ženy či zakoupeného zboží. Kupující je povinen si zajistit vhodné podmínky k provádění jednotlivých technik a ujistit se, že tyto techniky provádí způsobem bezpečným pro sebe i své okolí.
  1. Uzavřením kupní smlouvy Kupující bez výhrad souhlasí, že jakékoliv následky vyplývající přímo či nepřímo z použití zboží či informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou Kupujícího a Prodávající za ně nenese žádnou odpovědnost.
 3. Ochrana autorských práv a duševního vlastnictví
  1. Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, který je chráněn autorskými právy dle platné české legislativy a proto je zakázáno jakékoliv šíření nebo poskytování jeho či jeho částí třetím osobám bez souhlasu autora a případných dalších zúčastněných osob (např. asistenti, hosté apod.). Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být zákazníkovi poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Zákazník odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.
  1. Přístup k objednaným programům je poskytován pouze Kupujícímu pro jeho osobní potřebu. Kupující je povinen zajistit získané přístupy proti zneužití třetími osobami. Prodávající nenese žádnou zodpovědnost za zneužití poskytnutých přístupů třetí osobou.
 4. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
  1. Název produktu, popis jeho hlavních vlastností a jeho cena vč. uvedení, zda jde o částku s DPH či bez DPH je uveden na příslušné webové stránce Prodávající. Nejpozději v objednávkovém formuláři je Kupující seznámen s celkovou cenou produktu či produktů včetně zákonné sazby DPH a s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. Jde-li o nákup fyzického zboží, může Prodávající k objednávce připočíst náklady na přepravné a balné související se zajištěním dopravení zakoupeného zboží Kupujícímu. S celkovou částkou přepravného a balného je Kupující seznámen v objednávkovém formuláři.
  1. Produkt je v nabídce po dobu, kdy je vyobrazen a webových stránkách Prodávající s možností volby „objednat“ (či významově podobný ekvivalent).
  1. Smluvní vztahmezi Prodávající a Kupujícím vzniká potvrzením objednávky Prodávající (nikoliv odesláním či úhradou objednávky Kupujícím). Od tohoto momentu vznikají mezi ním a Prodávající vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Podáním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři.
  1. Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.
  1. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku. Pokud již došlo ze strany Kupujícího k její úhradě, navrátí do čtrnácti dní Prodávající uhrazenou platbu na bankovní účet, z nějž byla platba provedena.
  1. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávající považovány za správné a Prodávající nemá povinnost jejich pravost jakkoli ověřovat.
  1. Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.
  1. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, budou uloženy v elektronickém archivu prodávajícího po dobu 5 let od jejího uzavření za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.
  1. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy zákazníkovi daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení produktu, zboží či služby. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.
 5. Úhrada objednávky
  1. Cenu programu hradí Kupující bezhotovostním způsobem na účet uvedený v prodejním formuláři.
  1. Pro bezhotovostní platby jsou platební metody napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet a hesla k elektronickému bankovnictví jsou zadávána pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o
  1. Způsoby, jimiž Prodávající přijímá úhrady objednávek, jsou uvedeny jako součást objednávkového formuláře.
  1. Kupující je povinen uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, jinak Prodávající nebude schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění.
  1. Kupní cena je splatná do 14 dnů od uzavření smlouvy (od data vystavení faktury), není-li uvedeno jinak. Závazek Kupujícího uhradit cenu za program je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávající.
  1. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že bude ze strany Prodávající jeho objednávka zpracována až po přijetí její úhrady v plné výši, včetně případných započítaných nákladů na přepravné a balné a příslušné sazby DPH.
 6. Dodací podmínky
  1. U online programů se dodáním rozumí zaslání přístupových údajů k zakoupenému programu ze strany Prodávající na emailovou adresu Kupujícího uvedenou v objednávkovém formuláři, případně zasláním odkazu URL tamtéž.
  1. Povinnost Prodávající je splněna okamžikem odeslání přístupových údajů na e-mailovou adresu Kupujícího. Prodávající nenese odpovědnost za nedoručení přístupů Kupujícímu zejména z důvodu chybně uvedené e-mailové adresy v objednávkovém formuláři, označením příslušné e-mailové zprávy jako Spam či z důvodů vyšší moci.
  1. U fyzického zboží se dodáním rozumí předání fyzické zásilky připravené k přepravě s odpovídajícím adresátem přepravci a potvrzení jejího přijetí přepravcem. Prodávající nenese žádnou zodpovědnost za nedoručení zásilky Kupujícímu přepravcem.
  1. Prodávající je povinna poskytnout Kupujícímu přístup k objednanému programu či programům nejpozději do 2 pracovních dní od přijetí úhrady objednávky, není-li uvedeno jinak.
  1. Neobdrží-li Kupující přístupové údaje k zakoupenému programu v uvedené lhůtě, je povinen nejprve prověřit odstranění veškerých překážek k jejich obdržení na své straně, tedy především prověřit nastavení filtrů pro nevyžádanou poštu, prohledat jednotlivé složky své e-mailové schránky a ověřit správnost zadané e-mailové adresy v objednávkovém formuláři. Pokud ani poté přístupové údaje nedohledá, má možnost Prodávající elektronicky kontaktovat na adrese tamara@cestazeny.cz se žádostí o jejich opětovné zaslání na základě předložení čísla objednávky a uvedením jiné e-mailové adresy.
  1. Vlastnické právo k zakoupeným programům přechází na zákazníka až po zaplacení celé kupní ceny a získání přístupu k nim formou přístupových údajů či URL odkazu. Ve stejnou dobu na zákazníka přechází i veškerá rizika.
  1. Fyzické zboží je Prodávající povinna předat k přepravě do 5 pracovních dní od přijetí úhrady objednávky.
  1. Prodávající má právo pozměnit dodací lhůty zveřejněním aktuálního údaje na webové stránce https://tamaramelissa.cz nebo v objednávkovém formuláři.
 7. Odstoupení od smlouvy, reklamační řád
  1. Odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího
   1. Je-li Kupující spotřebitelem, má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí/dodání produktu či zboží, a to i bez udání důvodu a bez jakékoliv sankce.
   1. Rozhodne-li se Kupující odstoupit od smlouvy, postupuje dle Reklamačního řádu.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 • Nejpozději 14. den po převzetí produktu či zboží musí být Prodávající odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy.
 • Odstoupení je možno provést elektronickou formou na emailu: info@tamaramelissa.cz, písemnou formou pak na adresu Prodávající uvedenou v těchto obchodních podmínkách, vždy s prohlášením, že Kupující odstupuje od smlouvy a s přiložením kopie faktury – daňového dokladu.
 • Vzor Oznámení o odstoupení od smlouvy:

        Adresát – Prodávající (uveďte název a kontaktní údaje Prodávající)

        Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o koupi ……… (specifikujte název zakoupeného programu nebo zboží).

        Datum objednání …….(uveďte dle objednávky) a číslo objednávky …… (uveďte dle objednávky). Datum obdržení ………. (uveďte)

        Jméno a příjmení Kupujícího

        Adresa Kupujícího

        Podpis Kupujícího …………………..(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

 • Odstupuje-li Kupující od smlouvy o koupi fyzického zboží je jeho povinností na své náklady zajistit přepravu nerozbaleného a nijak nepoškozeného zboží na adresu Prodávající uvedenou v záhlaví těchto smluvních podmínek.
 • Prodávající nemá právo vyžadovat v této lhůtě uvedení důvodu pro odstoupení od smlouvy, ze strany Kupujícího však uvedení důvodu uvítá, aby mohla neustále zlepšovat své služby.
 • Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající uhrazené kupní ceně produktu/produktů. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu či dopisu s odstoupením od smlouvy.
 • V případě odstoupení Kupujícího od smlouvy na online program, je Prodávající oprávněna neprodleně po doručení odstoupení Kupujícímu deaktivovat a znemožnit přístup k programu.
 • Kupující si vyhrazuje právo částečně či úplně zamítnout odstoupení od smlouvy v případě, kdy jí v uvedené lhůtě nebylo doručeno zakoupené zboží a/nebo bylo toto zboží doručeno poškozené, zjevně nesprávně použité apod.
  • Odstoupení od smlouvy ze strany Prodávající
   • Prodávající je oprávněna od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje především:
    • prodlení Kupujícího s úhradou kupní ceny nebo dílčí úhrady (splátky) více jak 10 dnů po době splatnosti;
    • porušení povinností na ochranu autorského práva (čl. 3 těchto obchdních podmínek) ze strany Kupujícího.
 • Práva a povinnosti z vadného plnění, reklamace
  • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, tj. práv z vadného plnění, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
  • Prodávající odpovídá Kupujicímu za to, že zakoupený produkt či zboží při převzetí nemá vady. V případě, že produkt při převzetí není ve shodě s kupní smlouvou, má Kupující právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu produkt uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě.
  • Vadné plnění uplatňuje Kupující bez zbytečného odkladu u Prodávající, nejpozději však do dvou let od převzetí.
  • Reklamaci může Kupující uplatnit na e-mailové adrese info@tamaramelissa.cz. K reklamaci přikládá doklad o koupi a popis závady. O způsobu vyřízení reklamace bude následně informován emailem. Při reklamaci je Kupující povinen postupovat podle reklamačního řádu Prodávající uvedeného v čl. 7 těchto Podmínek.
  • Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.
  • Kupující může požadovat bezplatné odstranění vady, přiměřenou slevu z ceny a není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad. Není-li oprava nebo výměna možná, na základě odstoupení od smlouvy může Kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
  • Prodávající není povinna nároku Kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že tento před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití či doporučených postupů a technik. Rovněž prodávající neodpovídá za závady, které mohou vzniknout v důsledku pomalého internetového připojení, neaktualizovaného internetového prohlížeče či nenainstalovaného softwaru nutného pro spuštění online produktu na straně Kupujícího.
 • Ochrana osobních údajů
  • Prodávající plně respektuje důvěrný charakter údajů, které Kupující vyplňuje do objednávky a poskytuje obchodní společnosti Tamara Melissa – Cesta Ženy s.r.o. Data jsou zabezpečena a chráněna proti zneužití. Účelem zpracování osobních údajů je realizace celého obchodu (tj. plnění smluvních povinností), včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Kupujícím, tedy veškeré zákaznické administrativy. Tato data jsou ukládána v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytována třetím stranám. Uzavřením smlouvy s Prodávající a poskytnutím osobních údajů souhlasí Kupující se zpracováním svých osobních údajů Prodávající v rámci marketingové analýzy.
  • Společnost Tamara Melissa – Cesta Ženy s.r.o. je vedena u Úřadu na ochranu osobních údajů jako subjekt zabezpečení osobních dat.
 • Závěrečná ustanovení
  • Pokud mezi Prodávající a Kupujícím zákazníkem-spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 • Účinnost
  • Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.7.2017
  • Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek https://tamaramelissa.cz, popřípadě dalšími informačními kanály, zpravidla však emailem.
  • Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách https://tamaramelissa.cz a je označena datem účinnosti.
 1. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.

Máte otázky?

Neváhejte se zeptat
Evy z Cesty Ženy ❤
Po - Pá 9 - 17.30 h

Kalendář akcí

7. června 2024
Fontána hojnosti
14. - 16. června 2024
Početí a porod dítěte
18. června 2024
18.30 - cca 22 h
Heart Dance
24. června 2024
od 18 h
Rozlučková party s rituálem poděkování Áčku
16. července
Předporodní rituál
25. - 28. července 2024
Měsíční chýše
2. - 4. srpna 2024
Partnerství, kde nemizí vášeň
9. - 11. srpna 2024
Hojení zlomeného srdce
31. srpna - 7. září 2024
Plavba snů - jachting
7. září 2024
Nevěsta - rituál vnitřní přípravy na svatbu
21. - 28. září 2024
Lady Harmony Retreat u moře
listopad 2024 - prosinec 2026
Královská Cesta Ženy